Kısa Dönem İkamet İznine Kimler Başvurabilir ?

 1. Bilimsel araştırma amacıyla gelen yabancılar
 2. Turizm amaçlı kalacaklar
 3. Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar
 4. Ticari bağlantı veya iş kuracak yabancılar
 5. Hizmet içi eğitim programına katılacak yabancılar
 6. Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler
 7. Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler
 8. Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler
 9. Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
 10. Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
 11. Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
 12. Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler
 13. Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu ( 2016 yılında getirilen bir düzenlemedir.)
 14. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları( 2016 yılında getirilen bir düzenlemedir)

Kısa Dönem İkamet İzni Ne Kadar Süreliğine Verilir ?

Kısa dönem ikamet izni, her defasında en fazla birer yıllık sürelerle verilir. İkamet izni süresinin belirlenmesinde, yabancının talebi, gerekçesi ve ikamet izniyle ilgili diğer hususlar göz önünde bulundurulur.

Bilimsel Araştırma Amacıyla Kısa Dönem İkamet İzni Nedir ?

 • Bilimsel araştırma izne tabi ise ilgili kurum veya kuruluştan alınmış izin, izne tabi değilse araştırma konusuna ilişkin beyan istenir.
 • Arkeolojik ve yüzey araştırmaları dışında kalan araştırmalar için kurum veya kuruluşlar tarafından yabancının talebi, uygun görülen süre ve verilen izin yabancının bilgileri ile birlikte il müdürlüğüne gönderilir. Araştırma sonucunda hazırlanan raporlar yabancılar tarafından ilgili kurum ve kuruluşa bildirilir
 • Arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmaları amacıyla gelecek yabancılardan amacına uygun vize şartı aranır
 • Gerektiğinde araştırma konusu ve planına ilişkin bilgi ve belge sunulması istenir.
 • Başka bir ikamet iznine sahip iken arkeolojik ve yüzey araştırmasına katılacak yabancıların talepleri ilgili kurumlar tarafından görüşleriyle birlikte Bakanlığa gönderilir.

Turizm Amaçlı İkamet İzni Başvuruları Nedir ?

Turizm amaçlı ikamet izni başvurularında; yabancının ülkede nerede, ne zaman ve ne süreyle kalacağı gibi seyahat planına ilişkin hususlardaki beyanı değerlendirilir. Yabancıdan seyahat planına ilişkin ya da kalış amacını ortaya koyan bilgi veya belge sunması istenebilir. Detaylı olarak Türkiye’de kalınacağı sürelere ilişkin belge ve bilgi sunulması yabancı uyruklu kişilerin yararına olacaktır.

Taşınmazı bulunan yabancı tarafından yapılan ikamet İzni Başvuruları Nedir ?

 • Taşınmazı bulunan yabancı tarafından yapılan ikamet izni başvurularında; taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekir. 
 • Aile üyelerinin konut üzerinde paylı veya elbirliğiyle mülkiyet hakkına sahip olmaları durumlarında, aile üyeleri de bu kapsamda ikamet iznine başvurabilir.
 • Konut üzerinde paylı veya elbirliğiyle mülkiyet hakkına sahip olmayan aile üyeleri için taşınmaz sadece maddi imkânın tespitine dayanak oluşturabilir.
 • Aile üyelerinden kasıt çekirdek ailedir. Başvuru sahibinin eşi , ergin olmayan çocuğu ve bağımlı ergin çocuğunu kapsamaktadır. Burada dikkat edilecek husus çekirdek ailesine bağlı olmayan, iş sahibi olan yahut evli olan aile üyesi bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

Ticari bağlantı veya iş kurma nedeniyle yapılan ikamet izni Başvuruları Nedir ?

Ticari bağlantı veya iş kurma nedeniyle yapılan ikamet izni talebi üç ayın üzerinde ise yabancıdan temas kuracağı kişi veya şirketlerin davet mektubu veya benzeri belgeler istenebilir.

Hizmet içi eğitim programlarına katılma amacıyla verilen ikamet izni Başvuruları Nedir ?

Hizmet içi eğitim verecek kurum veya kuruluş tarafından sunulan eğitimin içeriği, süresi, yeri konularındaki bilgi ve belgelere dayanarak program süresince düzenlenir.

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler Kişiler İçin verilen ikamet izni Başvuruları Nedir ?

 • İki veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla ikamet izni verilecekler için ilgili kurumdan alınacak bilgi veya belgelerin sunulması istenir.
 •  İkamet izni süresi, eğitim veya benzeri amacın süresini geçemez.
 • Öğrenci değişim programları kapsamında gelen öğrencilerden aranacak sağlık sigortası koşulu ile ilgili olarak ;
 •  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunan yabancı öğrencilerden ayrıca sağlık sigortası istenmez.
 • Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir.

 

Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görmek İçin Gelecek Kişiler İçin Verilen İkamet İzni Başvuruları Nedir ?

 •  Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımayan ve sırf tedavi amacıyla Türkiye’ye gelmiş olan yabancıların kamu veya özel hastanelere kabulleri aranır.
 • Bunlardan tüm tedavi masraflarını ödediklerini belgeleyenlerden sağlık sigortası şartı aranmaz. 
 • İkamet izinleri tedavi sürelerine uygun olacak şekilde düzenlenir. 
 •  Tedavi süresince barınma, iaşe veya sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılardan maddi imkânın tespiti ile geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz. 
 • Gerektiğinde ilgili hastaneden veya kamu kurum ve kuruluşundan yabancının tedavisine ilişkin bilgi veya belge istenebilir.

 

Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken Kişiler İçin Verilen İkamet İzni Başvuruları Nedir ?

 •  Adli veya idari makamların talepleri veya kararları üzerine düzenlenecek ikamet izinlerinin süresi, karar veya talepte belirtilen süre göz önünde bulundurularak düzenlenir
 • Geçerli sağlık sigortası ile yeterli maddi imkâna sahip olma şartları aranmayabilir.

 

Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçen Kişiler İçin Verilen İkamet İzni Başvuruları Nedir ?

 • En az 3 yıl aile ikamet izni ile Türkiye’de kalmış olanlardan ;
 • 18 yaşını tamamlayanlar
 • Türk vatandaşı ile evli olup 3 yıl aile ikamet izni ile kaldıktan sonra boşanmış olan yabancılar
 • Destekleyicinin ölümü halinde bu kişiye bağlı aile ikamet izni ile kalanlar süre şartı aranmadan kısa dönem ikamet iznine başvurabilir.

 

 Türkçe öğrenme amacıyla verilen İkamet İzni Başvuruları Nedir ?

 • Türkçe öğrenme kursu vermeye yetkili kuruma kayıt yaptıran yabancılara verilmektedir.
 •  En fazla iki defa verilebilir.
 • Kurs süresi bir yıldan az ise ikamet izni süresi kurs süresini geçemez.
 • Türkçe kursu veren kurumun Milli Eğitim Bakanlığından izinli olması şartı aranır.
 • Kursu veren kurum, Türkçe öğrenim amacıyla kayıt yaptıran yabancının kursa başlama ve devam durumunu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

 

Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak Kişiler İçin Verilen İkamet İzni Başvuruları Nedir ?

 • Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj veya kurslara katılacaklara düzenlenecek ikamet izninin süresi bir yılı geçemez.
 • Barınma, iaşe veya sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılardan maddi imkânın tespiti ile geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz. 
 • Kurumlardan bilgi ve belge istenebilir.

 

Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden Kişiler İçin Verilen İkamet İzni Başvuruları Nedir ?

 • Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlar mezun oldukları tarihten itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri gerekmektedir.
 •  Bu durumda bir defaya mahsus olmak üzere ikamet izni verilebilir.
 •  En fazla bir yıl süreli ikamet izni verilebilir.
 • Bu iznin verilmesinde kişinin talebine esas oluşturacak gerekçelerin göz önünde bulundurulmasının yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlardan alınabilecek görüşler de değerlendirilebilir.

 

Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu İçin Verilen İkamet İzni Başvuruları Nedir ?

Bu konu için detaylı yazımız bloglarımızda mevcuttur.

 

Yukarıda kısaca bahsettiğimiz gibi Yabancıların kısa dönem ikamet – oturma izni için gerekli hukuki prosedürlerde bir takım evrakların hazırlanması ve sunulması gerekmektedir. Bu evraklara ilişkin bilgilendirmenin doğru yapılması gerekmektedir. Bu sebeple Yabancıların kısa dönem ikamet – oturma izni işlemlerinde alanında uzman avukatlardan bilgi alınması gerekmektedir. Bu alanda sıklıkla aranan Ankara yabancı kısa dönem ikamet – oturma izni avukatı , İstanbul Yabancı kısa dönem ikamet – oturma izni avukatı , Antalya yabancı kısa dönem ikamet – oturma izni avukatı ve İzmir Yabancı kısa dönem ikamet – oturma izni avukatı gibi konularda hizmet vermekteyiz.

whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag