YENİ GELİŞME: En son yapılan değişiklik ile İstisnai Türk Vatandaşlığına başvuru için satın alınacak gayrimenkulün değerinin 250.000usd'den 400.000usd çıkarılmasına karar verildi. 

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye sınırları içerisinde kanunlarda belirlenen kapsamda ve tutarda gayrimenkul yatırımı yapmaları durumunda Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı verilmektedir. Gayrimenkul satın alacak yabancı uyruklu gerçek kişilerin eşleri ve reşit olmayan çocukları Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığını kazanabilmektedirler. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir konu gayrimenkul satın alacak yabancı uyruklu kişinin reşit olan çocukları bu kapsamda değerlendirilmemektedir. Söz konusu durumda taşınmaz satın alacak yabancı gerçek kişinin reşit olan çocukları için ikinci bir işlem başlatılması gerekmektedir. 

 Türk Vatandaşlığının uygulanmasına ilişkin yönetmelikte bu bağlamda çeşitli değişikliklere gidilmiştir. Bu değişikliğin ilki 12/12/2016 tarihinde yapılmış olup 13/3/2017, 18/9/2018, 6/12/2018  tarihlerinde başkaca değişiklik yapılarak son hali verilmiştir.  Gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşlığına geçmek isteyen yabancı uyruklu gerçek kişiler 19/9/2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 106 sayılı Cumhurbaşkanı Ek Kararı ile 400.000 Amerikan Doları ve üzeri değerde gayrimenkul satın almaları halinde istisnai prosedürler ile Türk vatandaşlığı kazanma hakkı verilmektedir.     

Türk Vatandaşlığı Kanunun ve uygulama yönetmeliğinin önceki metinlerinde En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi konulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen” hükmündeki “En az 1.000.000 Amerikan Doları” ibaresi “400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası” şeklinde değiştirilmişti. Yine aynı Kararda 20'nci maddenin 6'ncı fıkrasında yer alan “efektif satış kuru” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya çapraz döviz kuru” ibaresi de eklenmişti. Yine 07.12.2018 tarihli ve 30618 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 06.12.2018 tarih ve 418 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı  ile Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “satın aldığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği” ibaresi eklenmiştir.

Gayrimenkul yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişi öncelikle 400.000 Amerikan Doları ve üzeri değere sahip taşınmaz satın alması gerekmektedir. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişi taşınmaz satın alırken bir takım sorunlarla karşılaşabilmektedir. Taşınmaz satın alınmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bu hususların yerine getirilmemesi ileride Türk Vatandaşlığı başvurusunun reddi ile sonuçlanabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve yönetmelikleri kapsamında ilgili madde şartlarını yerine getirerek satın alınacak taşınmazın tapu dairesinde  gayrimenkulün alım sebebinin  vatandaşlık kazanma başvurusu için olduğu belirtilmelidir.  Yabancı uyruklu kişinin, formda beyanların yazıldığı alanda söz konusu satın alınan gayrimenkulün üç yıl boyunca satılmayacağını beyan etmesi gerekmektedir. Şayet bu husus belirtilmedi ise taşınmazların beyanlar hanesinde bu durum belirtilmesi ayrıca hukuki süreç işletilerek eklenmesi gerekmektedir

Uygulamada sıkça karşımıza çıkan ve birçok yabancı uyruklu vatandaşın merak ettiği bir diğer husus 12.01.2017 – 18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmazların durumudur. Bu hususta mülga edilmiş yönetmelik metinleri geçerliliğini korumakta olup satın alınacak taşınmaz değerinin 1.000.000 Amerikan Doları şartı devam etmektedir. Yabancı uyruklu vatandaşın 400.000 Amerikan Doları ve üzeri değere sahip taşınmazların satın alınarak Türk Vatandaşlığını kazanması 19.09.2018 tarihi ve sonrasını kapsamaktadır. 

Merak edilen bir başka husus banka kredisi ile taşınmaz satın alınarak Türk Vatandaşlığı başvurusunun yapılıp yapılamayacağı hususudur. Banka aracılığıyla çekilen kredi ile taşınmaz satın alınabilmekte ve ilgili taşınmaz değeri 400.000 dolar ve üzeri değer kapsamında alınmaktadır. Ancak ilgili bankanın vermiş olduğu kredi sebebiyle taşınmaz üzerine ipotek hakkı konulmaktadır. İlgili banka tarafından belirlenen ipotek bedeli yönetmelikçe belirlenen değerden düşülerek arta kalan kısım dikkate alınmaktadır. 

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı uyruklu gerçek kişinin taşınmazı satın almak için tapu dairelerinde izlemesi gereken yöntem şu şekildedir;

 • Türkiye’de gayrimenkul sahibi olabilmeleri için öncelikle tapu müdürlüklerince başvuru yapılmalıdır. Bu başvuru ön başvuru hükmündedir.  
 • Ön başvuru sonrasında gayrimenkule ilişkin işlemleri için  tapu dairesi tarafından gün ve saat belirlenir.
 • Tapu dairesi tarafından belirlenen ve Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yönetmeliklerince belirlenen oranlar üzerinde tapu harcı ve  döner sermaye harcı yatırılması gerekmektedir.
 • Tapu dairesi tarafından belirlenen gün ve saatte ilgili evraklar ile hazır olunarak imza aşamasına geçilmektedir.

Taşınmaz satın alınırken tapu dairesinde bir takım belgelerin hazır edilmesi gerekmektedir. Bunlardan bir kısmı satın alacak yabancı şahsın pasaport ve fotokopisi, satan kişinin 1 adet biyometrik fotoğrafı, satın alan yabancı şahsın 2 adet biyometrik fotoğrafı, devir işleminin vekille yapılması durumunda vekâletnamenin aslı veya onaylı örneği, belediyeden alınacak olan “Emlak Rayiç Değeri Belgesi” gibi belgelerdir. Bu hususta uygulama da en çok unutulan belgelerden biri taşınmaz adına kayıtlı zorunlu deprem sigortası poliçesidir. 

Yabancı uyruklu kişinin taşınmaz satın alırken ileride herhangi bir hukuki problem yaşamaması adına taşınmaz ile ilgili araştırma yapması gerekmektedir. Satın alınacak taşınmazda herhangi bir icra, ipotek, tedbir kararı gibi durumların bulunmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere taşınmazın alımı, taşınmazın değerinin belirlenmesi, alınacak taşınmaza ait icra-i işlem, ipotek, satış, haciz ve benzeri şerhlerin tespiti, hazırlanması gereken evraklar, değerleme raporları, ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilmesi gereken belgeler , vatandaşlık başvurusu ve sürecin yönetimi gibi sair hususların dikkatli ve özenli bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. aksi durumda Türk vatandaşlığı başvuru sonucu red ile sonuçlanabilmektedir.

Keleş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu karmaşık, detaylı ve zaman alan Gayrimenkul yoluyla Türk vatandaşlığı işlemleri için pratik çözümler sunmaktadır. Türk vatandaşlığının kazanılması ile ilgili tüm işlemler tarafımızca en kısa sürede ve alanında uzman avukatlar tarafından tamamlanmaktadır. Söz konusu işlemlerin avukat tarafından takip edilmesi durumunda oluşabilecek tüm olumsuz ve hukuki problemler en aza inmektedir.   Gayrimenkul satın alınması, satın alınmak istenen gayrimenkul üzerinde icra-i işlem, ipotek, satış, haciz ve benzeri şerhlerin olup olmadığının tespiti, gayrimenkul değerleme raporunun alınması, ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilmesi gereken belgeler, vatandaşlık başvurusu, sürecin yönetimi ve Türk vatandaşlığı kimlik kartlarının verilmesine kadar tüm işlemler tarafımızca detaylı olarak takip edilmektedir. Mevcut şartlarda uzun zaman alan Türk vatandaşlığının kazanılması işlemleri doğru adım ve kararlarla kısaltılabilmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde tavsiye niteliğinde gayrimenkul şirketlerinden taşınmaz ve yatırım konusunda bilgi, alınarak alternatif taşınmazlar konusunda yabancı uyruklu vatandaşa bilgilendirme yapılmaktadır. Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Ankara’da bulunması sebebiyle Ankara’da bulunan büromuzca Türk vatandaşlığına ilişkin tüm işlemler çok daha hızlı sonuçlanmaktadır. 


Gayrimenkul satın alınması yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanan ülkelerin bilgileri ve Türkiye’ye girişleri hakkında bilgi ;

İranlıların Türk vatandaşlığına geçmesi  : 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına birçok İran vatandaşı geçmek istemektedir. 2020 yılı verilerine göre 1.716 İran vatandaşı Türk vatandaşlığına geçmiştir. 

Öncelikle değinilmesi gereken husus gayrimenkul satın alınması yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek isteyen İran vatandaşı vizeden muaftır. İlgili karar ve devletlerin ikili anlaşması ile İran vatandaşlarından umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süreyle vizeden muaf tutulmaktadır.

 Türkiye’ye gelen ve Türk vatandaşlığına geçmek isteyen İran uyruklu kişi veya kişiler gayrimenkul yoluyla Türk vatandaşlığına geçebilmesi için ikamet iznine başvurması gerekmektedir. Bu ikamet izni gayrimenkul satın alınmadan önce olabileceği gibi Türkiye’ye giriş yapıldıktan 3 ay içerisinde ve gayrimenkul satın alındıktan sonrada olabilir.  Keleş Hukuk ve Danışmanlık bürosu olarak ikamet izin işlemlerini detaylı takip ile birkaç gün içerisinde sonuçlandırmaktayız.

İkamet izni için İran uyruklu kişi veya kişiler ikamet iznine başvurup randevu günü almalıdır. Gayrimenkul satın alındıktan sonra başvurulacak ikamet izninde İran uyruklu kişi veya kişiler İl göç idaresine müracaat etmelidir. İlgili Tapu Müdürlüğü yazısına istinaden Ankara’nın ilgili kurumundan gelecek olan uygunluk yazısı ile ikamet izni müracaatı şartların taşınması durumunda kabul edilmektedir. İkamet iznin ilişkin kartlar Ankara’da bulunan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından basılmakta olup birkaç hafta içerisinde İran uyruklu kişilere gönderilmektedir. Burada önemli bir nokta da satın alınan gayrimenkulün Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce vatandaşlık kazanmaya uygun olup olmadığı yönündeki yazısıdır. 
 İran uyruklu kişi ikamet izninin alınmasını ardından satın alacağı 400.000 dolar veya üzerinde değere sahip gayrimenkul – taşınmazı belirlemelidir. Bu aşamada Sermaye Piyasa Kuruluna bağlı kişilerden taşınmaz değerleme raporunun alınması gerektiği unutulmamalıdır.
   Tapu Müdürlüğünde satın alınacak taşınmazın Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığına geçmek için satın alınacağı bilgisine yer verilmelidir
    Tapu Müdürlüğünde ilgili tapuya 3 yıl satılamaz şerhinin işlenmesi gerekmektedir. 
    Bu işlemlerde sonra Türk vatandaşlığına geçmek isteyen İran vatandaşı kişi veya kişiler hakkında ilgili Nüfus Müdürlüğünün yazısı ile Emniyet tarafından genel güvenlik araştırması yapılmaktadır. Kişiler hakkında terör örgütü ile iltisaklı olup olmadığı, herhangi bir suçtan ceza alıp almadığı gibi birçok husus değerlendirilmekte ve bildirilmektedir. 

    Akabinde vatandaşlık için gerekli tüm belgelerin Türkiye’de bulunan kurum ve kuruluşlardan ve İran’da bulunan ilgili bakanlıklarından temin edilen belgeler ile vatandaşlık dosyası oluşturulması gerekmektedir. Oluşturulan vatandaşlık dosyası ile müracaat edilmekte olup Ankara’da bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün değerlendirilmesi sonucunda İran uyruklu kişiye vatandaşlık verilmektedir. 

İranlıların Türk vatandaşlığına geçmesi için yukarıda kısaca bahsedilen hususlar Keleş Hukuk Ve Danışmanlık Bürosu tarafından vekaletname ile yapılmaktadır .Türk vatandaşlığına geçmek isteyen İran vatandaşlarının kendi ülkesinden evlilik veya boşanma belgesi,  bekar ise medeni hal belgesi, çocukları var ise doğum belgelerinin getirilmesi yeterlidir. Diğer tüm evrak ve işlemler tarafımızca kısa sürede toplanarak vatandaşlık başvurusu yapılarak ve süreç takip edilmektedir. Birçok İran Avukatı olan Keleş Hukuk ve Danışmanlık bürosu İran Türk Vatandaşlığı na yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı -  gayrimenkul satın alınması yoluyla Türk Vatandaşlığı nı kazandırmaktadır. 

Irak Vatandaşlarının Türk vatandaşlığına geçmesi  :

Yine İran Vatandaşları gibi Irak vatandaşları da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmak istemektedir. 2020 verilerine göre 925 Irak vatandaşı Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı geçmek isteyen  İran ve Afganistan uyruklu vatandaşlardan sonra 3. Sırada Irak vatandaşları gelmektedir. 

Burada İran vatandaşlarından farklı olarak resmi pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla ülkemize yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport sahipleri Iraklılardan, Schengen ülkeleri veya ABD, Birleşik Krallık, İrlanda geçerli vizesi veya geçerli ikamet izni hamillerine, belirli şartları taşımaları koşuluyla, 30 güne kadar ikamet süreli tek giriş vizesi verilmektedir. Umuma mahsus pasaport sahibi Irak vatandaşları vizeye tabidir. 

Gayrimenkul yoluyla Türk vatandaşlığına geçebilmek için Türkiye’ye gelen ve Türk vatandaşlığına geçmek isteyen Irak uyruklu kişi veya kişiler ikamet iznine başvurması gerekmektedir. İkamet izni gayrimenkul satın alınmadan önce olabileceği gibi gayrimenkul satın alındıktan sonrada olabilir.  Keleş Hukuk ve Danışmanlık bürosu olarak ikamet izin işlemlerini detaylı takip ile birkaç gün içerisinde sonuçlandırmaktayız.

İkamet izni için Irak uyruklu kişi veya kişiler ikamet iznine başvurup randevu günü almalıdır. Gayrimenkul satın alındıktan sonra başvurulacak ikamet izninde Irak uyruklu kişi veya kişiler İl göç idaresine müracaat etmelidir. İlgili Tapu Müdürlüğü yazısına istinaden Ankara’nın ilgili kurumundan gelecek olan uygunluk yazısı ile ikamet izni müracaatı şartların taşınması durumunda kabul edilmektedir. İkamet iznin ilişkin kartlar Ankara’da bulunan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından basılmakta olup birkaç hafta içerisinde Irak uyruklu kişilere gönderilmektedir. Burada önemli bir nokta da satın alınan gayrimenkulün Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce vatandaşlık kazanmaya uygun olup olmadığı yönündeki yazısıdır. 

 Irak uyruklu kişi ikamet izninin alınmasını ardından satın alacağı 400.000 dolar veya üzerinde değere sahip gayrimenkul – taşınmazı belirlemelidir. Bu aşamada Sermaye Piyasa Kuruluna bağlı kişilerden taşınmaz değerleme raporunun alınması gerektiği unutulmamalıdır.

    Tapu Müdürlüğünde satın alınacak taşınmazın Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığına geçmek için satın alınacağı bilgisine yer verilmelidir

     Tapu Müdürlüğünde ilgili tapuya 3 yıl satılamaz şerhinin işlenmesi gerekmektedir. 

    Bu işlemlerde sonra Türk vatandaşlığına geçmek isteyen Irak vatandaşı kişi veya kişiler hakkında ilgili Nüfus Müdürlüğünün yazısı ile Emniyet tarafından genel güvenlik araştırması yapılmaktadır. Kişiler hakkında terör örgütü ile iltisaklı olup olmadığı, herhangi bir suçtan ceza alıp almadığı gibi birçok husus değerlendirilmekte ve bildirilmektedir. 
    Akabinde vatandaşlık için gerekli tüm belgelerin Türkiye’de bulunan kurum ve kuruluşlardan ve Irak’ta bulunan ilgili bakanlıklarından temin edilen belgeler ile vatandaşlık dosyası oluşturulması gerekmektedir. Oluşturulan vatandaşlık dosyası ile müracaat edilmekte olup Ankara’da bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün değerlendirilmesi sonucunda Irak uyruklu kişiye vatandaşlık verilmektedir. 

Iraklıların Türk vatandaşlığına geçmesi için yukarıda kısaca bahsedilen hususlar Keleş Hukuk Ve Danışmanlık Bürosu tarafından vekaletname ile yapılmaktadır .Türk vatandaşlığına geçmek isteyen Irak vatandaşlarının kendi ülkesinden evlilik veya boşanma belgesi,  bekar ise medeni hal belgesi, çocukları var ise doğum belgelerinin getirilmesi yeterlidir. Diğer tüm evrak ve işlemler tarafımızca kısa sürede toplanarak vatandaşlık başvurusu yapılarak ve süreç takip edilmektedir. Birçok Irak Avukatı olan Keleş Hukuk ve Danışmanlık bürosu Irak Türk Vatandaşlığı na yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı -  gayrimenkul satın alınması yoluyla Türk Vatandaşlığı nı kazandırmaktadır. 

Afganistan Vatandaşlarının Türk vatandaşlığına geçmesi  : 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı geçmek isteyen İran uyruklu vatandaşlardan sonra 2. Sırada Afgan uyruklu kişiler gelmektedir. 2020 yılı verilerine göre Türk vatandaşı olan Afgan kişi sayısı 997dir. 

Diplomatik Pasaport sahibi olan Afganistan vatandaşları 6 ay içinde 90 gün süreyle vizeden muaftır. Ancak Umuma Mahsus Pasaport, Hizmet

Gayrimenkul yoluyla Türk vatandaşlığına geçebilmek için  Türkiye’ye gelen ve Türk vatandaşlığına geçmek isteyen Afgan uyruklu kişi veya kişiler ikamet iznine başvurması gerekmektedir. İkamet izni gayrimenkul satın alınmadan önce olabileceği gibi  gayrimenkul satın alındıktan sonrada olabilir.  Keleş Hukuk ve Danışmanlık bürosu olarak ikamet izin işlemlerini detaylı takip ile birkaç gün içerisinde sonuçlandırmaktayız.

Afgan uyruklu kişi veya kişiler İkamet izni için ikamet iznine başvurup randevu günü almalıdır. Gayrimenkul satın alındıktan sonra başvurulacak ikamet izninde Afgan uyruklu kişi veya kişiler İl göç idaresine müracaat etmelidir. İlgili Tapu Müdürlüğü yazısına istinaden Ankara’nın ilgili kurumundan gelecek olan uygunluk yazısı ile ikamet izni müracaatı şartların taşınması durumunda kabul edilmektedir. İkamet iznin ilişkin kartlar Ankara’da bulunan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından basılmakta olup birkaç hafta içerisinde Afgan uyruklu kişilere gönderilmektedir. Burada önemli bir nokta da satın alınan gayrimenkulün Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce vatandaşlık kazanmaya uygun olup olmadığı yönündeki yazısıdır. 

 Afgan uyruklu kişi ikamet izninin alınmasını ardından satın alacağı 400.000 dolar veya üzerinde değere sahip gayrimenkul – taşınmazı belirlemelidir. Bu aşamada Sermaye Piyasa Kuruluna bağlı kişilerden taşınmaz değerleme raporunun alınması gerektiği unutulmamalıdır.
    Tapu Müdürlüğünde satın alınacak taşınmazın Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığına geçmek için satın alınacağı bilgisine yer verilmelidir
     Tapu Müdürlüğünde ilgili tapuya 3 yıl satılamaz şerhinin işlenmesi gerekmektedir. 
    Bu işlemlerde sonra Türk vatandaşlığına geçmek isteyen Afgan vatandaşı kişi veya kişiler hakkında ilgili Nüfus Müdürlüğünün yazısı ile Emniyet tarafından genel güvenlik araştırması yapılmaktadır. Kişiler hakkında terör örgütü ile iltisaklı olup olmadığı, herhangi bir suçtan ceza alıp almadığı gibi birçok husus değerlendirilmekte ve bildirilmektedir. 
    Akabinde vatandaşlık için gerekli tüm belgelerin Türkiye’de bulunan kurum ve kuruluşlardan ve Afganistan’da bulunan ilgili bakanlıklarından temin edilen belgeler ile vatandaşlık dosyası oluşturulması gerekmektedir. Oluşturulan vatandaşlık dosyası ile müracaat edilmekte olup Ankara’da bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün değerlendirilmesi sonucunda Afgan uyruklu kişiye vatandaşlık verilmektedir. 

Iraklıların Türk vatandaşlığına geçmesi için yukarıda kısaca bahsedilen hususlar Keleş Hukuk Ve Danışmanlık Bürosu tarafından vekaletname ile yapılmaktadır .Türk vatandaşlığına geçmek isteyen Afganistan vatandaşlarının kendi ülkesinden evlilik veya boşanma belgesi,  bekar ise medeni hal belgesi, çocukları var ise doğum belgelerinin getirilmesi yeterlidir. Diğer tüm evrak ve işlemler tarafımızca kısa sürede toplanarak vatandaşlık başvurusu yapılarak ve süreç takip edilmektedir. Birçok Afgan Avukatı olan Keleş Hukuk ve Danışmanlık bürosu Afgan Türk Vatandaşlığı na yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı -  gayrimenkul satın alınması yoluyla Türk Vatandaşlığı nı kazandırmaktadır. 

Diğer Bazı Ülke Vatandaşlarının Türk vatandaşlığına geçmesi  :
Yemen vatandaşlarının Türk vatandaşlığına geçmesi    : 2020 yılı verilerine göre 792 Yemen vatandaşı Türk vatandaşı olmuştur. Diplomatik ve resmi pasaport sahipleri 30 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport sahibi olan Yemen uyruklu vatandaşlar ise vizeye tabi olduğu unutulmamalıdır. Yukarıda kısaca bahsedildiği gibi Yemen vatandaşları da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanabilmektedir. Keleş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu avukatlarına verilecek vekaletname ile Yemen vatandaşlarının avukatı olarak Yemen Vatandaşlarının Türk vatandaşlığına Gayrimenkul satın alınması yoluyla – Yemen Vatandaşlarının Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı nı  kazanabilmektedirler. 

Libya vatandaşlarının Türk vatandaşlığına geçmesi    : Libya vatandaşlarından Türk vatandaşlığına geçen kişi sayısı 302 kişidir. Resmî pasaport sahibi olan Libya Vatandaşları her 6 ay içinde 90 güne kadar vizeden muaftır. 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi olan Libya vatandaşları her 180 gün içinde 90 güne kadar turistik amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftır. 16-55 yaş arasındaki umuma mahsus pasaport sahipleri ise vizeye tabidir. Yazımızda değinildiği gibi Libya vatandaşları da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanabilmektedir. Keleş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu avukatlarına verilecek vekaletname ile Libya vatandaşlarının avukatı olarak Libya Vatandaşlarının Türk vatandaşlığına Gayrimenkul satın alınması yoluyla –Libya Vatandaşlarının Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı nı  kazanabilmektedirler.

Filistin vatandaşlarının Türk vatandaşlığına geçmesi    : Geçen yıla ait verilere göre 451 Filistin vatandaşı Türk vatandaşlığına geçmiştir.  Umuma mahsus pasaport sahibi olan Filistin vatandaşları vizeye tabidir. Yukarıda kısaca bahsedildiği gibi Filistin vatandaşları da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanabilmektedir. Keleş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu avukatlarına verilecek vekaletname ile Filistin vatandaşlarının avukatı olarak Filistin Vatandaşlarının Türk vatandaşlığına Gayrimenkul satın alınması yoluyla –Filistin Vatandaşlarının Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı nı  kazanabilmektedirler.

Ürdün vatandaşlarının Türk vatandaşlığına geçmesi    : Türk vatandaşlığına geçen Ürdün vatandaşı sayısı 2020 yılı verilerine göre 359dur. Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri diğer pek çok ülke vatandaşından farklı olarak  90 gün süreyle vizeden muaftır. Kısaca değinildiği gibi Ürdün vatandaşları da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanabilmektedir. Keleş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu avukatlarına verilecek vekaletname ile Ürdün vatandaşlarının avukatı olarak Ürdün Vatandaşlarının Türk vatandaşlığına Gayrimenkul satın alınması yoluyla – Ürdün Vatandaşlarının Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı nı  kazanabilmektedirler.

    
Türk Vatandaşlığı ilişkin çıkarılan genelgeler aşağıda ki gibidir ;

 • 18.09.2018 tarih ve 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulması kararlaştırılan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 • 12.01.2017 tarih 29946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9601 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 • 06.04.2010 tarih ve 27544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/139 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik.
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 03.10.2018 tarih ve 119300 sayılı yazısı.
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 04.10.2018 tarih ve 119807 sayılı yazısı.
 • 12.01.2017 tarih ve 29946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik.
 • 07.12.2018 tarihli ve 30618 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
 • 06.12.2018 tarih ve 418 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı.
 • 15.10.2018 tarih ve 1791 (2018/12) sayılı Genelge.
   
whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag