Yabancı Uyruklu Vatandaşlar Türkiye’ye Girişte Vize almalı mıdır? 

Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu kişiler vize almalıdır. Yabancı Uyruklu kişi vatandaşı olduğu yahut yasal olarak bulundukları ülkedeki konsolosluklardan geliş amaçlarını da belirten vize alarak Türkiye’ye gelebilirler. İstisnai durumlarda ise vize sınır kapılarının bağlı olduğu valiliklerce verilebilir. Bu istisnai vize Türkiye’de en fazla on beş gün kalma hakkı sağlar. Konsolosluklara yapılan başvurular doksan gün içinde sonuçlandırılır. Vizenin Türkiye’de sağladığı kalış süresi, her yüz seksen günde doksan günü geçemez. Vize Başvuru Formu her yabancı için ayrı ayrı doldurulur. Dikkat edilmesi gereken bir konu da usulüne uygun vize alan her yabancı uyruklu kişi Türkiye’ye giriş yapacağı anlamına gelmemektedir. Gerekli görüldüğü durumlarda havaalanları, sınır kapıları, limanlar gibi yerlerde yabancı uyruklu kişi hakkında idari gözetim kararı alınmak suretiyle geri gönderme merkezinde tutulabilir. Bu gibi durumlarda yabancı uyruklu kişinin kendisi, yasal temsilcisi veya avukatı aracılığıyla gerekli yerlere başvuru ve itirazlar yapabilmektedir. 

Kimler hakkında Türkiye’ye girişte vize şartı aranmaz ?

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ya da Cumhurbaşkanı kararıyla vizeden muaf tutulan ülkelerin vatandaşları

 • Türkiye’ye giriş yapacağı tarih itibarıyla, geçerli ikamet veya çalışma izni bulunanlar

 • 15/07/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesine göre verilmiş ve geçerliliklerini yitirmemiş yabancılara mahsus damgalı pasaport sahipleri

 • 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28'inci maddesi kapsamında çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler

 •  Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk resmi memurları ile bunların eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarıyla sınırlı olmak üzere, ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler.

 •  Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar.

 •  “Vatansız kişi kimlik belgesi” sahipleri.

 •  Uluslararası koruma başvurusu çerçevesinde geçerli “kayıt belgesi” veya “uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi” ya da “uluslararası koruma statüsü sahibi kimlik belgesi” bulunanlar.

 •  Kanunun 91 inci maddesi çerçevesinde geçici korunanlar.

 •  Ülkemize taşımacılık amaçlı çok girişli vizelerle gelen şoför ve yanındaki yardımcıları.

 •  İskân Kanunu kapsamında Türkiye’ye kabul edilen göçmenler.

Kimler hakkında Türkiye’ye girişte vize şartı aranmayabilir ?

 • Mücbir nedenlerle, Türk hava ve deniz limanlarını kullanmak zorunda kalan taşıtlardaki yabancılardan liman şehrine çıkacak kişiler

 • Deniz limanlarına gelip, yetmiş iki saati geçmemek kaydıyla, liman şehrini veya civar illeri turizm amaçlı gezecek kişiler

Hangi Yabancılara Türkiye’ye girişte vize verilmez?

 • Talep ettikleri vize süresinden en az altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar

 • Türkiye’ye girişleri yasaklı olanlar

 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenler

 • Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşıyanlar

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri verilmesine esas olan suç veya suçlardan sanık olanlar ya da hükümlü bulunanlar

 • Kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmayanlar

 • Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş veya Türkiye’de kalış amacını haklı nedenlere dayandıramayanlar

 • Kalacağı sürede, yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olmayanlar

 • Vize ihlalinden veya önceki ikamet izninden doğan tahsil edilmesi gereken alacakları ödemeyi kabul etmeyenler veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı

 • Türk Ceza Kanununa göre takip edilen borç ve cezalarını ödemeyi kabul etmeyenler

Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ya da Cumhurbaşkanı kararıyla vizeden muaf tutulan ülkelerin vatandaşları kimlerdir ? Hangi ülke vatandaşı vizeden muaf değildir ? Vizeden Muaf tutulan ülkelerin vatandaşlarında bu süreler ne kadardır ? yazımıza şuradan ulaşabilirsiniz. 

Vizeler ne kadar süre ile verilmektedir ?

Vizeler en fazla beş yıllık süre içinde kullanılmak üzere verilir. Veriliş tarihinden itibaren altı ay içinde kullanılmayan vizeler geçerliliğini yitirmektedir.

Hangi Durumlarda Yabancı Uyruklu Kişiye Verilen Vize İptal edilir ?

 • Sahteciliğe konu olduğunun tespiti,

 • Üzerinde silinti, kazıntı veya tahrifat yapıldığının anlaşılması,

 • Vize sahibinin Türkiye’ye girişinin yasaklanması,

 • Yabancının suç işleyebileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunması,

 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sahte olması veya geçerliliğinin sona ermesi,

 • Vize veya vize muafiyetinin amacı dışında kullanılması,

 • Vizenin verilmesine temel olan şartların veya belgelerin geçerli olmadığının anlaşılması,

 • hâllerinde, vizeyi veren makamlar veya valiliklerce iptal edilir.

 • Vizenin geçerlilik süresi içinde yabancıyla ilgili sınır dışı etme kararı alınması 

Vize talebinin reddi ve iptali kararları yabancıya tebliğ edilir. Tebliğ edilen karara karşı yabancı uyruklu kişi kendisi, yasal temsilcisi veya avukatı aracılığıyla  gerekli yerlere başvuru ve itirazlar yapabilmektedir.
 

whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag