قانون اجرایی ورشکستگی، کلیه فعالیتهایی است که در تحقق درخواستهای ناشی از قانون اساسی توسط ارگانهای مجاز و دولتی است. اگر بدهکار نتواند بدهی را که موظف است به موقع به طلبکار بپردازد پرداخت کند ، طریقه دیگر برای مطالبه حقوق و مطالبات خود از طریق ارگانهای دولتی است. روشهای اجرا در دفتر ما برای وصول مطالبات تمامی شرکتها انجام می شود.


خدمات دفتر ما در مورد قانون اجرا و ورشکستگی به شرح زیر است:


• انجام قانونی کلیه مراحل اجرا و ورشکستگی برای وصول حق و حقوق و مطالبات مشتریان از اشخاص ترک و اتباع خارجی
• انجام رویه لازم برای مشتریان خارجی ما در چارچوب قانون اجرا و ورشکستگی مطابق با قوانین مندرج در قانون اساسی ترکیه 
• طرح دعوا برای رفع ابطال اعتراض و طرح دعوا برای ابطال اعتراض طرف مقابل
• معاملات تخلیه املاک و مستغلات اجاره شده
• اقدام احتیاطی توقیف اموال 
• اثبات عدم بدهی و استرداد مازاد پرداختی
• درخواست دعوی مجهول المالک
• پرونده ورشکستگی و روند تقسیط (درخواست اعسار و تقسیط بدهی)
• وصول مطالبات مانند سفته و برات و غیره

whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag