ممنوعيت ورود به تركيه چيست؟ در چه مواردي ورود به تركيه ممنوع است؟

• خارجياني كه از نظر نظم عمومي ، امنيت عمومي يا سلامت عمومي براي تركيه يك تهديد تلقي مي شوند.

• درباره خارجياني كه از تركيه ديپورت شده اند

• خارجياني كه دوره اقامت يا ويزا آنها به پايان رسيده و جريمه هاي اداري را در هنگام ترك داوطلبانه مرز تركيه

پرداخت نمي كنند ،

• خارجياني كه براي ترك كشور خوانده شده اند كه در مدت زمان اختصاص داده شده كشور را ترك نمي كنند و يا

جريمه اداري را پرداخت نمي كنند ،

• خارجياني كه بيش از 3 ماه از مدت قانوني شناخته شده فراتر رفته اند و براي آنها قرار ترك خاك (ديپورت) صادر شده

است.

• خارجياني كه اقامت آنها رد يا باطل شده و در مدت زمان معين كشور را ترك نكردند .

• خارجياني كه در ظرف 180 روز طبق قانون 90 روز از تمام روزهاي ويزا يا معافيت ويزا استفاده كرده اند ، و پذيرفته

شده اند كه در مدت قانوني درخواست اقامت خودرا دهند ، اما درخواست اقامت نداده اند

• خارجياني كه هزينه اقامت خود را طبق مبالغ تعين شده اداره كل مهاجرت پرداخت نكرده اند

چه كسي يا ارگاني قانون منع ورود به تركيه را مي گيرد وضع مي كند ؟

وضع قانون ممنوعيت ورود توسط مديريت كل اداره مهاجرت يا فرمانداري هاي هر استان اتخاذ مي شود.

قانون ممنوعيت ورود براي چند سال اعمال مي شود ؟

مدت زمان قانون ممنوعيت ورود به تركيه حداكثر پنج سال است. اما در صورت تهديد جدي براي نظم و امنيت عمومي ،

اين مدت توسط مديريت كل اداره مهاجرت حداكثر به مدت ده سال افزايش مي يابد.

قانون ممنوعيت ورود به تركيه چند سال مي تواند به طول انجامد؟

مدت زمان قانون ممنوعيت ورود به تركيه با شرايط فوق ذكر نمي تواند بيش از پانزده سال باشد.

اتباع خارجي چگونه مي توانند دريابند كه آيا عليه آنها تصميم قانون ممنوعيت ورود گرفته شده است يا خير؟

هنگام ثبت نام ويزاي ورود به تركيه ، وزارت امور خارجي جمهوري تركيه و يا با مراجعه به دروازه هاي مرزي تركيه ،

مقام صالح به اتباع خارجي اطلاع مي دهد كه قانون ممنوعيت ورود دارند يا خير.در صورت وجود قانون ممنوعيت

ورود ، تصميم قانون ممنوعيت ورود به تركيه به اتباع خارجي اعلام مي شود.

تصميمات قانون ممنوعيت ورود به تركيه توسط فرمانداري ها به اتباع خارجي كه از تركيه ديپورت شده اند اطلاع داده

مي شود. لغو اين تصميمات امكان پذير است و پس از اطلاع ، وكيل هايي كه در اين زمينه خبره است مي تواند

مراحل قانوني را براي تشكيل دادخواست در دادگاه هاي تركيه دنبال كند.

whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag