قانون رقابت با هدف اطمینان از شرایط برابری رقابت و محافظت از رقابت بین شرکت ها  در برابر اندازه و پیچیدگی زندگی اقتصادی و تجاری به دست آمده است. قانون رقابت اساساً شامل قوانینی در محدوده قانون شماره ۴۰۴۵ حمایت از رقابت است. این مقررات شامل تعدادی ممنوعیت و مجازات است و ما در زمینه قانون رقابت از مشتریان خود پشتیبانی حقوقی می کنیم.


بیشترین درخواست از خدمات ما عبارتند از:


• وصل و تشکیل دعوی برای جبران خسارت در صورت نقض رقابت
• برای دریافت خدمات مشاوره حقوقی برای معاینات و تحقیقات در محل.
• انجام روند های لازم برای شرکت ها در مورد محدودیت های قانون رقابت.
• کنترل ادغام و تملک
• مشاوره در مورد توافقنامه های توزیع و محدودیت های قانون رقابت
• اخذ خدمات مشاوره حقوقی برای درخواست معافیت فردی و اثبات عدم بدهی.
• خدمات وکالت و مشاوره در کلیه موضوعات و زمینه های مشمول قانون رقابت ارائه می شود.
 

whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag