فرایند اخراج بین مواد 52 و 60 در قانون خارجی و حمایت بین المللی (YUKK) شماره 6458 ، در بخش دوم با عنوان خارجیان ، بخش چهارم ان با عنوان دیپورت ، تنظیم می شود. تصمیم دیپورت برای کسانی اتخاذ می شود که قوانین مندرج در ماده 54 قانون خارجیان و حمایت بین المللی را نقض کنند.

در این مقاله ، ذکر خواهد شد که در مورد چه کسی تصمیم دیپورت گرفته می شود ، چه کاری باید انجام شود ، چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد و راههایی که اتباع خارجی که تصمیم دیپورت دارند باید اعمال شود.

تصمیم دیپورت توسط فرمانداری ها به دستورات اداره کل یا به طور رسمی انجام می شود. تصمیم دیپورت باید ظرف 48 ساعت ارزیابی و تصمیم گیری شود.

برای چه کسانی تصمیم دیپورت گرفته می شود؟

کسانی که در حدود ماده 59 قانون شماره 5237 تصمیم دیپورت آنها ارزیابی شده است

کسانی که مدیران ، اعضا ، حامیان یک سازمان تروریستی یا مدیران ، اعضا یا حامیان در یک سازمان جنایتکار سودمند هستند

کسانی که از اطلاعات غلط و اسناد جعلی در مراحل ورود به ترکیه ، ویزا و اجازه اقامت استفاده می کنند.

کسانی که در طول اقامت خود در ترکیه از راه های نامشروع امرار معاش می کنند

کسانی که نظم عمومی ، امنیت عمومی یا سلامت عمومی را تهدید می کنند

کسانی که بیش از ده روز از مدت معافیت روادید یا معافیت ویزا فراتر رفته یا ویزای آنها لغو شده است.

کسانی که اجازه اقامت آنها لغو شده است

کسانی که دارای اجازه اقامت هستند و مدت زمان اجازه اقامت را بدون توجیه قابل قبول بیش از ده روز نقض می کنند.

کسانی که معلوم می شود بدون مجوز کار مشغول به کار هستند

کسانی که مقررات ورود یا خروج قانونی از ترکیه را نقض می کنند

کسانی که معلوم می شود با وجود ممنوعیت ورود به ترکیه به ترکیه آمده اند.

در میان کسانی که درخواست حفاظت بین المللی آنها رد شده است ، کسانی که از حمایت بین المللی خارج هستند ، کسانی که درخواست آنها غیرقابل قبول تلقی می شود ، کسانی که درخواست خودرا پس گرفته اند  ، کسانی که وضعیت حفاظت بین المللی آنها پس گرفته شده تلقی می شود ، کسانی که وضعیت حمایت بین المللی آنها منقضی شده یا لغو شده است ، کسانی که طبق مقررات دیگر این قانون پس از تصمیم نهایی در مورد آنها حق اقامت در ترکیه را ندارند.

کسانی که درخواست تمدید اجازه اقامت آنها رد شده و ظرف ده روز ترکیه را ترک نمی کنند.

علاوه بر اینها ، تصمیم دیپورت برای افراد زیر هم گرفته می شود.

کسانی که متقاضیان حمایت بین المللی هستند یا دارای وضعیت حفاظت بین المللی هستند و نشانه های جدی دارند که خطری برای امنیت کشور ایجاد می کنند (ماده 54/2) ،

کسانی که متقاضیان حمایت بین المللی هستند یا دارای وضعیت حمایت بین المللی هستند و به جرمی محکوم شده اند که تهدیدی برای نظم عمومی است (ماده 54/2).

افرادی که در حدود ماده 59 قانون شماره 5237 تصمیم دیپورت آنها ضروری تلقی می شود چه کسانی هستند؟

اتباع خارجی که به دلیل ارتکاب جرمی در ترکیه به حبس محکوم شده اند

این افراد می توانند پس از بهره مندی از آزادی مشروط یا پس از اتمام مجازاتشان ، همانطور که در قانون مجازات ترکیه نوشته شده است ، دیپورت شوند. وضعیت بلافاصله به وزارت کشور گزارش می شود تا روند دیپورت را ارزیابی کند.

به چه کسی تصمیم دیپورت اطلاع رسانی می شود؟

این تصمیم به همراه دلایل آن به خارجی یا نماینده قانونی یا وکیل وی که تصمیم دیپورت برای آنها گرفته شده است ، اطلاع داده می شود. اگر فردی که تصمیم دیپورت وی گرفته شده است توسط وکیل تمثیل نمی شوند ، فرد یا نماینده قانونی وی از نتیجه تصمیم ، مراحل تجدیدنظر و مهلت های کاری مطلع می شوند. به منظور جلوگیری از دست دادن حق و حقوق ، لازم است در صورت تمایل بدون از دست دادن زمان با وکیل متخصص تماس بگیرید.

اتباع خارجی که از تصمیم دیپورت مطلع شده اند ، چه مراحلی را باید دنبال کنند؟ آیا می توان تصمیم دیپورت را لغو کرد؟

: حکم دیپورت می تواند لغو شود. تبعه خارجی یا وکیل وی که از تصمیم دیپورت مطلع شده است ، باید در مدت زمان تشکیل پرونده ، با توجیهات دقیق شکایت کند. به نفع شما خواهد بود که مراحل انجام شده را توسط وکیل متخصص در حقوق خارجی دنبال کنید.

اتباع خارجی که برای آنها تصمیم دیپورت گرفته شده است به کدام کشورها فرسته می شوند ؟

 کشور مبدا

به کشور ترانزیت

به کشور سوم

مسائلی وجود دارد که ما اغلب در عمل با آنها روبرو می شویم و آنها را زیر سوال می بریم. اگر شخص تحت حمایت بین المللی باشد ، نمی توان او را به کشور سوم  فرستاد. تنها استثنا در این مورد این است که کشور سوم فردی که تصمیم دیپورت ان گرفته شده است را می پذیرد و نهادهای مربوطه جمهوری ترکیه را مطلع می کرده است . اتباع خارجی که تحت حمایت بین المللی و حمایت موقت نیستند در صورت داشتن ویزای کشور سوم پذیرفته می شوند.

: عواقب تصمیم دیپورت برای اتباع خارجی چیست؟

اگر تصمیم به دیپورت خارجی در مدت اعتبار ویزا گرفته شود ، ویزا لغو می شود.

رد ، لغو یا عدم تمدید مجوز اقامت کوتاه مدت

رد ، لغو یا عدم تمدید درخواست اجازه اقامت خانواده

رد ، لغو یا عدم تمدید درخواست اجازه اقامت دانشجویی

اعمال ممنوعیت ورود به ترکیه

دعوت برای ترک ترکیه

دعوت به ترک ترکیه چیست؟

این اخطار خارجی ها برای ترک داوطلبانه ترکیه با تصمیم دیپورت است. در اینجا هدف خروج از کشور با رضایت شخص است. در غیر این صورت ، وی توسط نهادهای مربوطه جمهوری ترکیه اخراج می شود. مدت زمان مجاز برای دعوت به ترک ترکیه بین 15 تا 30 روز است. در این مدت زمان تبعه خارجی باید ترکیه را ترک کند. به افرادی که به آنها زمان خروج از ترکیه داده می شود ، مجوز خروج داده می شود. هزینه ویزا و اقامت و مجازاتهای مربوط باید قبل از خروج پرداخت شود.

این دوره ها به کدام یک از اتباع خارجی که دعوت می شوند ترکیه را ترک کنند ، داده نمی شود؟

اگر خطر فرار و گم شدن فرد وجود دارد ،

کسانی که قوانین ورود یا خروج قانونی را نقض می کنند ،

کسانی که از اسناد جعلی استفاده می کنند ،

کسانی که سعی می کنند با اسناد و مدارک جعلی مجوز اقامت دریافت کنند یا افرادی که مشخص شده است که آن را دریافت کرده اند ،

مواردی که نظم عمومی ، امنیت عمومی یا سلامت عمومی را تهدید می کند

اتباع خارجی که درباره دیپورت آنها تصمیم گیری نمی شود چه کسانی هستند؟

کسانی که نشانه های جدی دارند که در کشوری که به آن تبعید شده اند مشمول مجازات اعدام ، شکنجه ، رفتار غیر انسانی یا تحقیرآمیز مجازات خواهند شد.

کسانی که به دلیل مشکلات جدی سلامتی ، سن و وضعیت بارداری برای سفر خطرناک تلقی می شوند.

در حالی که درمان آنها برای بیماری های خطرناک ادامه دارد و امکان درمان در کشوری که به آن دیپورت می شوند را ندارند.

قربانیان قاچاق انسان از فرایند حمایت از قربانیان بهره مند می شوند.

قربانیان خشونت روانی ، جسمی یا جنسی تا زمان تکمیل درمان آنها.

باز هم ، موقعیتی وجود دارد که اغلب در عمل با آن روبرو می شویم ، که در آن نشانه های جدی یا شرایط تهدید کننده زندگی در همه این موارد جستجو می شود. ممکن است از این افراد خواسته شود که در آدرس خاصی اقامت داشته باشند و به شکل و زمان مورد نظر اطلاع رسانی کنند. ارزیابی در این محدوده برای همه جداگانه انجام می شود. تصمیم مورد نظر به تشخیص موسسه ای است که ارزیابی را انجام می دهد. با این حال ، اگر نتیجه ارزیابی منفی باشد ، در صورت ضرورت باید شکایت کرد. ارزیابی دعوی قابل لغو است. در صورت پایان یافتن شرایط فوق الذکر ، تصمیم دیپورت این اتباع خارجی اتخاذ می شود.

حکم دیپورت چگونه اجرا می شود؟

اتباع خارجی در کمپهای دیپورت توسط واحد اجرای قانون به دروازه های مرزی منتقل می شوند.

اتباع خارجی که در کمپهای دیپورت نیستند توسط واحدهای مجری قانون با هماهنگی سازمان استانی اداره کل به دروازه های مرزی منتقل می شوند. همچنین ممکن است اداره کل با سازمانهای بین المللی ، مقامات مربوطه کشورها و سازمانهای غیردولتی در مورد مراحل دیپورت همکاری کند.

هزینه های سفر تبعه خارجی برای دیپورت چگونه و توسط چه کسانی تامین می شود؟

هزینه سفر خارجیانی که باید دیپورت شوند توسط خود فرد تامین می شود. بخش مفقوده یا تمام هزینه های سفر را می توان از بودجه اداره کل پرداخت کرد. تا زمانی که هزینه های اداره کل جبران نشود ، خارجی اجازه ورود به ترکیه را ندارد.

چه کسی هزینه دیپورت تبعه خارجی را که بدون مجوز کار ندارد کار می کند ، تامین می کند؟

کارفرمایان یا نمایندگان کارفرمایی که بدون اجازه خارجی را استخدام می کنند ، در مورد مراحل دیپورت خارجی تعهدآتی دارند. کارفرمایی که خارجی را استخدام می کند که مجوز کار ندارد باید برخی هزینه ها را به جز جریمه اداری تامین کند. کارفرما یا نماینده کارفرما باید هزینه های اقامت همسر و فرزندان ، در صورت وجود ، خارجی که باید دیپورت شود ، هزینه های لازم برای بازگشت آنها به کشورشان و هزینه های بهداشتی را در صورت لزوم تامین کند.

به چه نکاتی باید توجه کرد؟

اتباع خارجی که تصمیم دیپورت برای وی گرفته شده است ، باید در مهلت زمانی که تصمیم به اطلاع می رسد شکایت کند. از آنجا که پرونده هایی که در موعد مقرر تشکیل نشده اند ، رد می شوند ، اتباع خارجی باید بدون از دست دادن زمان ، از طرف خود یا توسط وکیل ، شکایت کنند.

به منظور خاتمه تصمیم بازداشت اداری برای اتباع خارجی که در مرکز اخراج نگهداری می شوند ، باید اعتراض موجهی از طرف خود یا وکیل وی به دادگاه مربوطه صورت گیرد.

یکی از رایج ترین اشتباهات در عمل این است که خارجی که از کمپهای دیپورت خارج می شود ، علیه تصمیم دیپورت شکایت نمی کند. وقتی تبعه خارجی کمپهای دیپورت را ترک می کند ، فکر می کند که روند به پایان رسیده است. با این حال ، تصمیم دیپورت برای همه اتباع خارجی که در کمپهای دیپورت نگهداری می شوند و سپس آزاد می شوند ، فعال است. این واقعیت که این افراد در صورت شناسایی توسط مجریان قانون و موسسات مربوطه دیپورت می شوند ، موضوعی است که اکثر اتباع خارجی از آن غافل شده و از آن اطلاع ندارند. اتباع خارجی در صورتی که مشخص شود قادر به حرکت در داخل مرزهای ترکیه بدون لغو تصمیم دیپورت هستند ، دیپورت می شوند.

دو تصمیم متفاوت توسط فرمانداری ها و نهادهای مرتبط در مورد اتباع خارجی که در کمپهای دیپورت نگهداری می شوند ، اتخاذ می شود. اول تصمیم دیپورت و دوم تصمیم نظارت اداری. به همین دلیل ، دو پرونده متفاوت باید تشکیل و پیگیری شود. باز هم ، در عمل ، اتباع خارجی این موضوع را نمی دانند و ممکن است در آینده با مشکلات قانونی روبرو شوند.

یک موضوع ناشناخته دیگر این است که اتباع خارجی که بدون مجوز کار می کنند دیپورت شوند.

همه این موضوعات مانند شکایت علیه تصمیم دیپورت ، اعتراضاتی که برای آزادی خارجی که در کمپهای دیپورت نگهداری می شود باید توسط یک متخصص وکیل پناهندگان آنکارا ، وکیل پناهندگان استانبول ، وکیل پناهندگان ازمیر ، وکیل پناهندگان هاتای و وکیل پناهندگان آنتالیا پیگیری شود.

دفتر مشاوره و حقوقی کیلش به عنوان وکیل بسیاری از وکلای سوری ، وکلای افغان ، وکلای عراقی و شهروندان بسیاری از کشورها که دیپورت شده یا در کمپهای دیپورت نگهداری می شوند ، فعالییت می کند.

whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag