قانون کار مجموعه قوانین مربوط به  مطالبات جبران خسارت از قبیل حق الزحمه، قطع خدمت ، جبران خسارت اخطاری  ، جبران خسارت سوء نیت  ، غرامت شروع نکردن کار ، مزد اضافه کار ، دستمزد مرخصی سالانه ، تعطیلات ملی و دستمزد تعطیلات عمومی ، دستمزد تعطیلات هفتگی ، حق بیمه ی سفر , کسر سایر هزینه ها  و مطالبات دریافتنی دستمزد، میباشد. علاوه بر این مواردی از جمله جبران خسارت حادثه کار برای کارگران ، پرونده تعیین خدمت برای کارگرانی که بدون بیمه مشغول به کار هستند ، پرونده تعیین حق بیمه برای کارگران با حق بیمه ناکافی و دعوی بازگشت به کار به دلیل فسخ نامعتبر نیز وجود دارد.


به طور خلاصه خدمات ما در این زمینه به قرار زیر میباشند:


• پیگیری موارد بازگشت به کار ،
• دعاوی حقوقی درمورد حق الزحمه قطع خدمت
• موارد مربوط به اخطارنامه ها و جبران خسارت 
• موارد جبران مادی و معنوی خسارت حادثه کار
• تهیه دعاوی مربوط به اضافه کار و حق سایر و پیگیری روند دادرسی ،
• آغاز دعاوی تعیین خدمات و پیگیری روند دادرسی
• موارد ختم موجه پیگیری و فرایندهای بعد دعوا ،
• رسیدگی به انواع اختلافات ناشی از روابط خدماتی بین کارمند و کارفرما و ایجاد راه حل ،
• ارائه حمایت حقوقی در تهیه و مذاکره قرارداد کار در محدوده روابط خدماتی بین کارمند و کارفرما ،
• تهیه توافق نامه محرمانه بودن و ممنوعیت رقابت در زمینه روابط کارمند و کارفرما ،
• تهیه هشدارها برای انجام تعهدات قانونی طرفین در محدوده روابط کارگر و کارفرما.
• ادامه مذاکرات و ارائه مشاوره در روند اعتصاب و اخراج جمعی توسط کارفرما ،
• انجام مذاکرات توافق نامه های جمعی و تهیه توافق نامه ها ،
• تنظیم روابط با پیمانکاران فرعی و تنظیم مقررات شرکت
• تنظیم تعهدات غیررقابتی ،
• تشکیل و پیگیری روند پرونده ناشی از اختلاف در قانون کار ،

whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag