حقوق جزا شاخه ای از قانون است كه برای اعمالی كه توسط ارگان های رسمی كشور، غیرقانونی و جرم تلقی می شود و مجازاتی را برای آن جرم و اعمال غیرقانونی اعمال میکنند را، تنظیم می كند. انجام کلیه مراحل از ابتدا تا انتها با یک وکیل کیفری مجرب در این زمینه بسیار مفید و مهم است. مجازات ها و قوانین قضایی در زمینه حقوق کیفری فقط توسط وکلائی که این قوانین را به خوبی می دانند، کاملاً قابل درک و اجرایی هستند.
• حضور به عنوان وکیل مدافع ویا تحقیق و پیگیرد قانونی موارد مشکوک 
• وکیل مدافع شاکی ویا محکوم شده در پرونده جزایی
• پرونده های کیفری که دادگاه عالی کیفری متولی آن است
• پرونده های کیفری که شخص به دادگاه بدوی کیفری متهم شده است
• پرونده های جنایی مربوط به جرایم اینترنتی
• اعتراض به بازداشت
• ارائه درخواست های آزادی به دادگاه
• فرایندهای تجدیدنظر ، فرجام خواهی و تصحیح تصمیم ،
• پیگیری پرونده ها در دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدیدنظر
• جرایم در محدوده حقوق کیفری

whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag